18 dec 2014 17:08

Gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de provinciale en plaatselijke besturen die lid zijn van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO. 

Het ontwerp stelt het volgende vast:

  • de basispensioenbijdragevoet voor het jaar 2017 (41,5%)
  • het gedeelte van de basispensioenbijdragevoet dat gedekt zal worden door de tussenkomst van het Reservefonds van het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke besturen voor 2015 en 2016 (1,5%)
  • het bedrag van de andere beschikbare reserves (overgedragen naar het Amortisatiefonds) dat zal worden aangewend om enerzijds de basispensioenbijdragevoet voor 2015 te verminderen die door de provinciale en plaatselijke besturen werkelijk moet worden betaald ten opzichte van de wettelijk voorziene bijdragevoet, en anderzijds om een deel van de aanvullende werkgeversbijdragen voor de individuele responsabilisering voor 2015 te dekken.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, eerste lid en 22, § 3, van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen voor de jaren 2015, 2016 en 2017