30 apr 2009 12:30

Gewaarborgd minimumloon in de overheidssector

Verhoging met 2% van het gewaarborgd minimumloon in de overheidssector

Verhoging met 2% van het gewaarborgd minimumloon in de overheidssector

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat het gewaarborgd minimumloon in de overheidssector met 2% verhoogt. Deze maatregel voert de intersectorale sociale programmatie 2007-2008 uit.

Het bedrag van het gewaarborgd minimumloon wordt op 13.499 euro gebracht voor de statutairen en op 12.727,66 euro voor de contractuelen. De maatregel gaat in op 1 december 2008.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten.