26 feb 2010 10:56

Geweld tegen politieagenten

Uitbreiding van rechtsbijstand aan politieagenten

Uitbreiding van rechtsbijstand aan politieagenten

Door de toename van geweld tegen politieagenten heeft de ministerraad beslist de rechtsbescherming van politieagenten te verbeteren op het vlak van rechtsbijstand en zaakschade (voorontwerp van wet).

Het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom wijzigt in de eerste plaats de wettelijke voorwaarden die recht geven op gratis rechtsbijstand. Tot nu toe werd die enkel toegekend in geval van ten minste een dag werkonbekwaamheid. Voortaan wordt de toekenning gekoppeld aan de voorwaarde dat er een schadelijk feit is gepleegd. De overheid is evenwel  bevoegd om roekeloze vorderingen te vermijden.

Om wraakacties tegent e gaan, breidt het voorontwerp het toepassingsgebied van de zaakschade uit tot situaties waarin de politieagent  als gevolg van de uitoefening van zijn ambt schade lijdt (niet enkel tijdens de uitoefening). 

Een ontwerp van koninklijk besluit zal een eenduidige en transparante reglementering van de rechtshulp creëren voor politieagenten die in een andere dienst zijn tewerksgesteld.