06 feb 2006 11:27

Gezinsbijslag voor zelfstandigen

Aanpassing van het stelsel van kinderbijslag voor zelfstandigen

Aanpassing van het stelsel van kinderbijslag voor zelfstandigen

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. Het ontwerp zet de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 naar het stelsel van de gezinsbijslagen voor zelfstandigen om. Dat stelt de nieuwe voorwaarden vast volgens welke men kinderbijslag verleent aan niet meer leerplichtige kinderen die onderwijs volgen. Die nieuwe voorwaarden zijn het resultaat van de hervormingen in het hoger onderwijs (invoering van bachelor-master). In het niet hoger onderwijs moeten de lessen tijdens ten minste 17 lesuren per week gegeven worden. De voorwaarde van spreiding over zes halve dagen wordt geschrapt. In het hoger onderwijs wordt de omvang van opleidingen uitgedrukt in studiepunten. De student die hoger onderwijs volgt heeft recht op kinderbijslag wanneer hij ingeschreven is voor 27studiepunten. De student kan een winstgevende activiteit uitoefenen gedurende maximum 240 uren per kwartaal in plaats van 80 uren per maand. Het wordt onbeperkt toegelaten tijdens het derde kwartaal van het kalenderjaar. Het ontwerp heeft uitwerking op 1 september 2005. Het wordt voor dringend advies aan de Raad van State voorgelegd.