06 feb 2006 11:27

Gezondheidszorg

Wijziging van het percentage van de retributie voor de openbare apotheken

Wijziging van het percentage van de retributie voor de openbare apotheken

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, §17 en artikel 165 laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (gecoördineerd op 14 juli 1994). Het ontwerp voert een beslissing uit die de regering nam over de vastlegging van de globale begrotingsdoelstelling 2006. Het wijzigt het percentage van de retributie voor de openbare apotheken voor de maand december 2005 en stelt die vast voor het jaar 2006. Het behandelt ook de marge voor 2006. Voor de maand december 2005 en het jaar 2006 bedraagt het percentage 2%. Een minimale marge van 523,3 miljoen euro is gewaarborgd voor de apothekers. In maart 2006 is er een raming van de bruto marge voorzien. In augustus 2006 wordt de reële geïnde marge van 2005 bevestigd op basis van de gegevens van Farmanet. Het eventuele saldo wordt afgetrokken of opgeteld bij de werkelijk geïnde marge voor 2006. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.