28 jan 2022 17:05

Gezondheidszorg: optimalisering van de verhoogde tegemoetkoming voor de kwetsbare doelgroepen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in een optimalisering van de verhoogde tegemoetkoming voor de kwetsbare doelgroepen.

Het ontwerp van koninklijk besluit kadert in de wijzigingsclausule 2019-2020 bij de vijfde bestuursovereenkomst 2016-2018 tussen het RIZIV en de regering, die voorziet in een optimalisering van de verhoogde tegemoetkoming voor de kwetsbare doelgroepen. Het ontwerp beoogt de verwezenlijking van quick-wins om de toegankelijkheid van de geneeskundige verzorging te kunnen blijven waarborgen:

  • de toevoeging van nieuwe indicatoren die een zekere stabiliteit aantonen, waardoor tijdens het inkomensonderzoek de actuele inkomsten in aanmerking genomen worden in de plaats van de inkomsten van het vorige jaar
  • een oplossing voor de discriminatie aangehaald door het Grondwettelijk Hof in het kader van een gedeelde verblijfplaats bij co-ouderschap
  • de verhoging van de grensbedragen naar aanleiding van de verhoging van de minimumpensioenen
  • een herformulering van de reglementering om rekening te houden met de geregionaliseerde realiteit naar aanleiding van de zesde Staatshervorming, meer bepaald de vaststelling van de handicap van een kind bij de toekenning van de verhoogde kinderbijslag

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994