14 feb 2020 14:53

Gezondheidszorg: wijzigingen omtrent de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen aanbrengt omtrent de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Het gaat met name om formele of praktische aanpassingen om het recht op de verhoogde tegemoetkoming zo efficiënt mogelijk toe te kunnen kennen aan de rechthebbenden. Het ontwerp zorgt meer bepaald voor:

  • de verschuiving van de uiterste datum om gegevens over de personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming over te maken aan de FOD Financiën van 1 mei naar 15 juni in het kader van de systematische controle
  • de aanpassing van de berekeningswijze van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en andere uitkeringen voor het inkomensonderzoek in het kader van de verhoogde tegemoetkoming, om dit in overeenstemming te brengen met de berekeningswijze die de ziekenfondsen momenteel al toepassen in de praktijk
  • een aantal aanpassingen voor de jaarlijkse organisatie van de zogenaamde 'proactieve flux', een gegevensuitwisseling tussen het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de FOD Financiën, de ziekenfondsen en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) om potentiële gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming op te sporen

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994