16 nov 2018 18:04

Globaal budget 2018 van de financiële middelen voor de farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globaal budget in 2018 vaststelt van de financiële middelen voor de verstrekkingen van de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen van de farmaceutische specialiteiten wordt voor het dienstjaar 2018 vastgelegd op 4.140.348.000 euro voor het hele Rijk. Het ontwerp vermeldt ook de inventaris van de besparingsmaatregelen en de initiatieven opgenomen in het globaal budget voor het dienstjaar 2018, evenals de neutralisatieprincipes.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.