14 okt 2022 19:13

Globaal budget 2022 voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globaal budget in 2022 vastlegt voor de verstrekkingen van de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen van de farmaceutische specialiteiten wordt voor het dienstjaar 2022 vastgelegd op 5.247.453.000 euro voor het hele Koninkrijk. Indien het bedrag overschreden wordt, regelt het ontwerp van koninklijk besluit eveneens de neutralisaties in het kader van de compenserende heffing die in dat geval door de farmaceutische industrie verschuldigd is.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.