09 dec 2016 14:50

Globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het boekjaar 2017 het globaal budget bepaalt voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.  

Het budget voor de ziekenhuizen bedraagt voor 2017 7.629.771.298,15 euro. Dit globaal budget dekt de ziekenhuisactiviteit gedurende één jaar en houdt rekening met de besparingen die door de regering werden beslist en met de indexhypothese.

De budgetten worden zowel op het niveau van de Staat als van het RIZIV volgens de in het globaal budget opgenomen reële uitgaven berekend, maar rekening houdend met verschuivingen in de tijd en met de tegemoetkomingen van respectievelijk de Staat en het RIZIV.