01 jun 2018 18:54

Globaal jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem en de activiteiten van het Auditcomité van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Begroting Sophie Wilmès en minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de conclusies en aanbevelingen in het globaal verslag over de werking van de interne controle in de federale overheid en van het activiteitenverslag van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

Het activiteitenverslag 2016-2017 is het achtste activiteitenverslag van het Auditcomité sinds zijn officiële start. De activiteiten van het Auditcomité waren het afgelopen jaar onder meer gericht op de ondersteuning van de Federale Interne Auditdienst (FIA), het toezicht op de auditactiviteiten, de evaluatie van auditplannen, het beantwoorden van de jaarverslagen inzake interne controle, het uitvoeren van zijn signaalfunctie en de communicatie met belanghebbenden. Het huishoudelijk reglement en het charter van het ACFO werden met de oprichting van de Federale Interne Audit geactualiseerd en opnieuw ter goedkeuring voorgelegd.