07 jul 2017 14:29

Goedkeuring van de wijziging van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wijziging van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF) goedkeurt. Het betreft de wijziging van artikel 21 van de plichtenleer die werd goedgekeurd door de Nationale Raad van het BIBF.

De wijziging van dat artikel 21 past in het kader van een te strikte formulering van de onverenigbare activiteiten die problematisch zou kunnen zijn voor de Europese Commissie en meer in het bijzonder in het kader van de dienstenrichtlijn. Het artikel bevatte een principieel verbod voor boekhouders (-fiscalisten) om een handels-, ambachtelijke of landbouwactiviteit uit te oefenen.

In de praktijk bestaat er voor boekhouders(-fiscalisten) evenwel geen principieel verbod om andere beroepsactiviteiten uit te oefenen, uitgezonderd een limitatieve lijst van verboden activiteiten. Het principe dat de uitoefening van multidisciplinaire activiteiten mogelijk zijn wordt dus nu ook uitdrukkelijk opgenomen in artikel 21. Het blijft echter vereist een schriftelijk voorafgaand verzoek in te dienen bij het BIBF. De cumul met de betreffende activiteit zal enkel kunnen worden verboden als blijkt dat ze de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de boekhouder in gevaar brengt. De nieuwe tekst bevat niet langer de eis dat de andere activiteit een bijkomstig karakter moet hebben, dit eveneens op vraag  van de Europese Commissie.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.