27 apr 2012 16:44

Goedkeuring van het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

De ministerraad keurt een wetsontwerp goed houdende instemming met het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN-Verdrag).

Het ADN-Verdrag regelt het internationale transport van gevaarlijke goederen per binnenschip over de Europese binnenwateren.
Het ADN-Verdrag vergroot de veiligheid van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Het draagt bij tot de bescherming van het milieu door verontreinigingen ten gevolge van ongevallen of voorvallen te voorkomen, het vergemakkelijkt het vervoer en vervoersactiviteiten en bevordert de internationale handel.
Het ADN-Verdrag is in werking getreden op 29 februari 2008. Bij de toetreding van België zullen de bepalingen van het ADN-Verdrag en de voorschriften in de bijlage in werking treden een maand na het neerleggen van de akte van toetreding.

* Genève, 26 mei 2000