15 jul 2022 19:09

Goedkeuring van het federaal plan tegen armoede en ongelijkheid

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, akkoord met het federaal plan tegen armoede en ongelijkheid.

Het plan wordt opgebouwd rond vier hoofdlijnen:

  • armoede voorkomen en vroegtijdig opsporen
  • inzetten op duurzame werkgelegenheid als essentiële hefboom in de strijd tegen armoede en een waardig leven garanderen door toegang tot sociale bescherming
  • de emancipatie en inclusie in een veranderende samenleving waarborgen in overeenstemming met onze Grondwet, die een reeks basisrechten voorschrijft, zoals recht op huisvesting, juridische bijstand, gezondheid etc.
  • een aanpak die het nationale niveau overstijgt – de Europese sociale agenda beïnvloeden en bouwen aan een solidaire wereld, omdat armoede een gezamenlijke aanpak op Europees en internationaal niveau vereist

Naast deze vier hoofdlijnen wordt ook rekening worden gehouden met vier transversale prioriteiten:

  • gender: betere oplossingen tegen armoede onder vrouwen 
  • kinderarmoede
  • samenwerking met de armoedeorganisaties bij het maken van actieplannen
  • de wettelijke verankering van armoedebestrijding door elke legislatuur een federaal plan armoedebestrijding te maken

De ministerraad heeft de minister belast met Armoedebestrijding in juli 2021 de opdracht gegeven om in samenwerking met de bevoegde ministers en staatssecretarissen concrete acties uit te werken.

Het voorbereidende proces - de eerste fase - is nu voltooid. De belangrijkste partners en het platform tegen armoede werden in verschillende werksessies geraadpleegd. Ook de verschillende overheidsdepartementen werden hierbij betrokken. Hieruit zijn meer dan 140 maatregelen voortgekomen die het vierde plan ter bestrijding van armoede en ongelijkheid vormen.

Nu het federale plan goedgekeurd is, zal het worden voorgesteld aan interministeriële conferentie (IMC). Daarna volgt de uitvoeringsfase, onder coördinatie van de minister van Armoedebestrijding. De POD Maatschappelijke Integratie zal, als bevoegde administratie, het plan beheren en monitoren.

De ministerraad verzoekt de minister van Maatschappelijke Integratie, belast met Armoedebestrijding, een interministeriële conferentie bijeen te roepen om aan de gemeenschappen en gewesten de federale beleidslijnen die in het kader van het plan werden uitgezet voor te stellen en de mogelijke synergiën met de deelstaten vast te stellen.