17 dec 2015 10:09

Goedkeuring van het intrabelgisch lastenverdelingsakkoord (Burden Sharing): verdeling van de Europese doelstellingen van het klimaat-energiepakket 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem het akkoord goed dat gesloten werd tussen de vier Belgische ministers bevoegd voor het klimaat, in het kader van de lastenverdeling van de Europese doelstellingen van het "klimaat-energiepakket" 2020.

Op 4 december 2015 hebben de vier ministers bevoegd voor klimaat een politiek akkoord gesloten over een verdeling van de vier volgende punten:

  • de verbintenis over de doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van de sectoren die niet gedekt zijn door het communautair systeem voor de uitwisseling van broeikasgasemissierechten (non-ETS sectoren)
  • de verbintenis over de doelstelling inzake hernieuwbare energiebronnen
  • de veilinginkomsten van de CO2 eq. emissierechten uit ETS 
  • de internationale klimaatfinanciering

Voor de federale staat wordt dit "burden sharing"-akkoord vertaald in:

  • policies and measures (PAMS) ten laste van de federale staat: voortzetten van de bestaande PAM’s ter hoogte van 15.250 KT eq. CO2 en een inspanningsverbintenis voor een aanvullende 7.000 KT eq. CO2
  • inspanning te leveren voor hernieuwbare energie: 0,718 Mtep
  • veilinginkomsten: 10% voor de periode 2013-2015 en 9,05% voor de periode 2016-2020
  • internationale klimaatfinanciering: de federale overheid verbindt zich ertoe om jaarlijks 25 miljoen euro te financieren tot 2020, of 50% van de internationale financiering van 50 miljoen euro

De ministerraad belast de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling om dit akkoord voor het Overlegcomité van 23 december 2015 te bekrachtigen.