17 mrt 2006 16:00

Grensoverschrijdende samenwerking

Versterking van de grensoverschrijdende samenwerking in de strijd tegen het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie

Versterking van de grensoverschrijdende samenwerking in de strijd tegen het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie

Op 27 mei 2005 ondertekende de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse zaken, samen met zijn collega's van Binnenlandse Zaken en Justitie van Duitsland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk in Prüm een verdrag om de grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren, meer bepaald in de strijd tegen het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie. De belangrijkste doelstelling van het verdrag ligt in de intensivering van de uitwisseling van gegevens. Het voorziet in: - de mogelijkheid tot een rechtstreekse geautomatiseerde raadpleging van elkaars voertuigkentekenregisters; - de mogelijkheid tot een rechtstreekse geautomatiseerde bevraging, op basis van het hit /no hit principe (*), van elkaars DNA analysebestanden en van elkaars strafrechtelijke databanken met vingerafdrukgegevens; - een versterkte uitwisseling van persoonsgegevens ter voorkoming van terroristische strafbare feiten en ter voorkoming van verstoringen van de openbare orde en veiligheid rond grote evenementen met een internationale dimensie, zoals sportmanifestaties en Europese topbijeenkomsten. De uitwisseling van gegevens zal in de toekomst dus sneller en gerichter plaats kunnen vinden. Ook de betrouwbaarheid zal toenemen vermits een aantal procedures volledig geautomatiseerd worden. Naast de ontegensprekelijke operationele voordelen van een dergelijke uitwisseling van gegevens is er ook de belangrijke symbolische betekenis van een groeiend wederzijds vertrouwen tussen de landen van de EU. Bovendien wordt in het verdrag ook ingegaan op: - een betere coördinatie en uitwisseling van informatie met betrekking tot de inzet van vluchtbegeleiders; - een versterkte samenwerking op het vlak van de repatriëring van illegalen; - een betere samenwerking op het vlak van de uitzending van documentadviseurs naar landen die als oorsprongs- of transitland van illegale migratie beschouwd worden; - allerlei gemeenschappelijke vormen van politieoptreden, zoals gemengde patrouilles, en de mogelijkheid om, met het oog op de handhaving van de openbare orde en veiligheid bij grootschalige evenementen, op verzoek politiebijstand te leveren en om, in geval van acute gevaren die zich net aan de overkant van de grens voordoen, de nodige maatregelen te nemen in afwachting van het optreden van de politie van het land in kwestie. De landen nemen zich voor om in deze domeinen een voortrekkersrol te spelen voor de ganse EU. Ten aanzien van de andere lidstaten en de Europese Commissie wordt de grootste openheid nagestreefd. Elke lidstaat van de EU kan zich aansluiten bij het initiatief. Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van het verdrag zal op basis van een evaluatie van de samenwerking een wetgevend initiatief ontplooid worden om de samenwerking over te brengen naar het juridisch kader van de EU. De Ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag van 27 mei 2005 tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk over de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken. (*) wanneer men een persoon controleert kan men door middel van een zoekopdracht nagegaan of er een signalering is ingevoerd en welke onmiddellijke maatregelen eventueel geboden zijn.