05 feb 2010 14:16

Grondwettelijk hof

Opvolging van de arresten van nietig- en ongrondwettigverklaring van het Grondwettelijk Hof

Opvolging van de arresten van nietig- en ongrondwettigverklaring van het Grondwettelijk Hof

De ministerrraad heeft beslist de opvolging van de vernietigingsarresten en arresten van ongrondwettigverklaring van het Grondwettelijk Hof beter op te volgen. Bij een ongrondwettigverklaring naar aanleiding van een prejudiciële vraag of bij een gehele of gedeeltelijke vernietiging van een wet is het belangrijk dat de wetgever een passend antwoord formuleert en de wetgeving in overeenstemming brengt met de arresten. Het is de dienst Geschillen van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister die de arresten opvolgt.

De nieuwe werkwijze is als volgt: een maal per semester wordt op voorstel van eerste minister Yves Leterme een overzicht van de antwoorden op de arresten van het Grondwettelijk Hof aan de ministerraad voorgelegd. Dat wordt vervolgens aangevuld en tijdens een tweede ministerraad wordt een gedetailleerde stand van zaken van de arresten goedgekeurd op basis van de bijwerkingen door de bevoegde regeringsleden. 

Aan de hand van die stand van zaken kan de ministerraad bepalen welke maatregelen moeten worden genomen. Daarna wordt de informatie aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd.