04 okt 2002 17:00

Grootstedenbeleid met de stad Brussel

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economische Zaken en Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed aangaande de afgesloten overeenkomst in het kader van het Grootstedenbeleid met de stad Brussel voor het begrotingsjaar 2002.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economische Zaken en Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed aangaande de afgesloten overeenkomst in het kader van het Grootstedenbeleid met de stad Brussel voor het begrotingsjaar 2002.

Ter herinnering, de wet (*) machtigt de Regering om overeenkomsten af te sluiten met de gemeenten om een zeker aantal maatregelen te financieren ten gunste van achtergestelde buurten. Het objectief bestaat erin om ondernomen acties te ondersteunen en te realiseren op het grondgebied van de gemeenten. Deze acties hebben als doel de levenssfeer te verbeteren, de leefvoorwaarden van de bewoners te herwaarderen, de veiligheid te vergroten en plaatselijke economische functies te (re)activeren. Een besluit (**) beperkte evenwel de tussenkomstmogelijkheden tot 11 steden (***). Een totaal bedrag van 41.052.000 euro is voorzien voor de nog af te sluiten overeenkomsten met de steden in het kader van het Grootstedenbeleid. De in 2002 toegekende bedragen aan elk van de vijftien steden en gemeenten die in het ontwerp van koninklijk besluit vermeld worden, Brussel inbegrepen, zijn het resultaat van de verdeling van de beschikbare kredieten op basis van het totale bevolkingsaantal (voor de Vlaamse en Waalse steden) en op basis van het bevolkingsaantal binnen de "doelzones". (*) op 4 augustus 2000 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 17 juli 2000 "tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid". (**) het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 (BS 19/08/2000) bepaalt de toepassingsmodaliteiten van deze wet. (***) sedertdien heeft de Ministerraad van 13 juli 2001 beslist om het aantal steden met 4 uit te breiden tot 15 (wijziging van het koninklijk besluit, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 19.10.01).