04 okt 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 4 oktober 2002.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 4 oktober 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur. De Eerste Minister heeft een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 4 oktober 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur. De Eerste Minister heeft een overzicht gegeven van de genomen beslissingen.

De Eerste Minister heeft in de eerste plaats bevestigd dat de begrotingsbesprekingen verderlopen tot het bereiken van het begrotingsevenwicht voor 2003 en om de openbare schuld te delgen. De Eerste Minister heeft ook de beslissing de Ministerraad meegedeeld om de uitbetaling van de terugkeerpremie verbonden aan de vrijwillige terugkeer voor personen uit Centraal en Oost-Europa die illegaal in ons land verblijven, stop te zetten (persbericht 1 van 04/10/2002). Hij heeft ook de aandacht getrokken op de vrijmaking van een bedrag van 750. 000 euro voor de financiering van de bouw van een internaat voor getraumatiseerde kinderen en kindsoldaten in Uganda (persbericht 2 van 04/10/2002); De Ministerraad keurde ook het volgende goed: een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de consulaire bevolkingsregisters en de uitreiking van identiteitskaarten aan Belgen in het buitenland (persbericht 3 van 04/10/2002); een ontwerp van koninklijk besluit waardoor de personeelsleden van het Instituut voor Veterinaire Keuring worden overgedragen naar de voorlopige cel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de nieuwe federale overheidsdiensten (persbericht 4 van 04/10/2002); het huren van lokalen gelegen Avenue Albert 1er 8/12 te Hoei, ten behoeve van het Ministerie van Financiën te Hoei (persbericht 5 van 04/10/2002); aanvraag om advies van de Raad van State, binnen de termijn van één maand, rond het ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de startbaanovereenkomst (persbericht 6 van 04/10/2002); een voorontwerp van wet houdende de bescherming tegen valsemunterij. Het voorontwerp zal worden voorgelegd aan de Raad van State (persbericht 7 van 04/10/2002); een ontwerp van koninklijk besluit over de verkeersbelasting (persbericht 8 van 04/10/2002); de halvering van het zwavelgehalte in huisbrandolie tegen 1 januari 2006. Vanaf die datum zal er een merkelijk prijsverschil worden ingevoerd tussen huisbrandolie met 2000 ppm zwavel en deze met 1000 ppm zwavel (persbericht 9 van 04/10/2002); drie ontwerpen van koninklijk besluit inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (persbericht 10 van 04/10/2002); in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het opzetten en de exploitatie van GSM-mobilofonienetten, het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten alsook het bestek en de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie (persbericht 11 van 04/10/2002); een ontwerp van koninklijk besluit aangaande de afgesloten overeenkomst in het kader van het Grootstedenbeleid met de stad Brussel voor het begrotingsjaar 2002 (persbericht 12 van 04/10/2002); het afsluiten van een overeenkomst aangaande het vervoer over zee van militair materieel vanuit Zeebrugge naar Thessaloniki (Griekenland) (persbericht 13 van 04/10/2002); een budgettaire maatregel met het oog op het behoud van de Belgische deelname aan de negende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF) (persbericht 14 van 04/10/2002).