04 okt 2002 17:00

Overdracht van personeel naar het FAVV

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister en van Mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken en belast met Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed waardoor de personeelsleden van het Instituut voor Veterinaire Keuring worden overgedragen naar de voorlopige cel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de nieuwe federale overheidsdiensten.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister en van Mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken en belast met Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed waardoor de personeelsleden van het Instituut voor Veterinaire Keuring worden overgedragen naar de voorlopige cel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de nieuwe federale overheidsdiensten.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Jef Tavernier, heeft hieromtrent zijn akkoord gegeven. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.