04 okt 2002 17:00

Voorschrift over verkeersbelasting

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) over de verkeersbelasting goed.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) over de verkeersbelasting goed.

Dit ontwerp gaat meer bepaald over een maatregel voor de terugbetaling van deze belasting voor de voertuigen die gebruik maken van het gecombineerd vervoer per spoor. Er wordt een parameter veranderd voor het berekenen van de terugbetaling. Deze parameter zal namelijk niet meer in kilometers worden berekend maar wel in dagen. Dit ontwerp van koninklijk besluit zal worden voorgelegd aan de Raad van State voor advies binnen een termijn van ten hoogste één maand. (*) tot wijziging van artikel 30 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.