09 dec 2016 14:50

Harmonisering van de bedragen van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen bij aanwerving van een derde tot zesde werknemer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tot doel heeft de bedragen van de doelgroepvermindering bij de aanwerving van een derde tot een zesde werknemer te harmoniseren en te verhogen.

De doelgroepvermindering eerste aanwervingen, die overeenstemt met een vermindering van de werkgeversbijdragen, wordtt toegekend aan nieuwe werkgevers gedurende een aantal kwartalen voor maximaal 6 werknemers. Het bedrag van vermindering van werkgeversbijdragen wordt geharmoniseerd en versterkt voor de derde tot zesde werknemer. Deze nieuwe bedragen zullen van toepassing zijn op aanwervingen vanaf 1 januari 2017.

Het ontwerp van koninklijk besluit voert de beslissing van het begrotingsconclaaf 2017 uit. Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de harmonisering en de verhoging van de bedragen van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer.