07 dec 2018 16:54

Harmonisering van de regelgeving omtrent het beheer van de alimentatievorderingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat de DAVO-wet wijzigt om bepalingen van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen toepasbaar te maken.

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, beantwoordt aan de noodzaak om de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën (DAVO-wet) aan te passen om de nodige bepalingen van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van toepassing te maken.

Het voorontwerp:

  • verklaart de meeste bepalingen van het Invorderingswetboek van toepassing voor de invordering van alimentatievorderingen
  • harmoniseert de invorderingsprocessen van de alimentatievorderingen met deze van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarvan de invordering is verzekerd door de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, belast met de uitvoering van de taken van de Dienst voor alimentatievorderingen

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën met het oog op het toepasbaar maken van sommige bepalingen van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen