30 mei 2017 11:23

Helft meer klachten over genderdiscriminatie in 2016

“Iedereen kent het typische voorbeeld van een vrouw die wordt ontslagen omwille van haar zwangerschap.”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor  de  gelijkheid  van  vrouwen  en  mannen.  “Discriminatie op de arbeidsmarkt kan echter verschillende vormen aannemen: een vrouw kan geweigerd worden voor een job omdat zij een kindje heeft en zich volgens de werkgever onvoldoende flexibel zal kunnen opstellen, ze kan terugkomen uit zwangerschaps- of ouderschapsverlof en merken dat haar vervanger haar job mag blijven uitvoeren, ze wordt ontslagen omdat zij veel afwezig is wegens een moeilijke zwangerschap of ze wordt vanaf haar aanvraag om deeltijds te werken niet meer als volwaardig lid van het team behandeld. En natuurlijk zijn er ook nog de zaken waarbij vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald worden dan hun mannelijke collega’s en de gevallen waarbij vrouwen omwille van hun geslacht gediscrimineerd worden wanneer ze het glazen plafond proberen te doorbreken.

 

De meldingen die het Instituut ontvangt zijn divers, aangezien discriminatie zich op verschillende manieren en in verschillende domeinen kan manifesteren. Net zoals in 2015, kreeg het Instituut in 2016 opnieuw het meeste meldingen van vrouwen en in het domein van arbeid. Meldingen worden  onderverdeeld in informatievragen of klachten. Bij klachten vraagt de melder aan het Instituut om een discriminerende situatie aan te pakken. De stijging van het aantal geregistreerde meldingen is voornamelijk te wijten aan de grote stijging van het aantal klachten in vergelijking met vorig jaar (+49%).

 

Meldingen in 2016
In 2016 heeft het Instituut in totaal 549 meldingen geregistreerd, waarvan 231 infovragen en 318 klachten. Het totale aantal juridische meldingen steeg met 18% ten opzichte van 2015 en met 50% ten opzichte van 2014.

 

De stijging van het aantal meldingen is in 2016 voornamelijk toe te wijzen aan het grote aantal klachten die het Instituut behandelde. Van de meldingen die het Instituut ontving, ging het in 58% van de gevallen over klachten. Dit betekende een enorme toename van het aantal klachten (+49%) in vergelijking met 2015. Het aantal informatievragen nam in 2016 lichtjes af in vergelijking met 2015 (-7,2%), maar nam toe in vergelijking met 2014 (+47%).

 

Op het werk
Uit de cijfers blijkt dat er nog steeds heel wat mensen worden gediscrimineerd binnen hun werkcontext. 35% van de meldingen gaat geheel of gedeeltelijk over de werksituatie. “Alhoewel mannen uiteraard ook slachtoffer van discriminatie op de arbeidsmarkt worden, stellen we vast dat in 2016 70% van de meldingen over discriminatie op het werk van vrouwen kwamen.”, verduidelijkt Liesbet Stevens. “We merken dat mannen meer slachtoffer worden van discriminatie bij aanwerving, terwijl vrouwen in elke fase van de loopbaan het risico lopen om gediscrimineerd te worden.”

 

Aangezien de overgrote meerderheid van de melders van arbeidsgerelateerde discriminaties vrouwen zijn (69%), is het niet verrassend dat 38% van de meldingen over werk over zwangerschaps- of moederschapsdiscriminatie gaan.

 

Andere thema’s
22% van de meldingen die het Instituut ontving gaan volledig of gedeeltelijk over “de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten”. De meldingen binnen dit domein komen zowel van vrouwen (56%) als mannen (37%) en het gaat in 74% van de gevallen over een klacht.

 

Ook  de meldingen in het domein “onderwijs en vorming” en het aantal klachten in verband met “sociale zekerheid” kenden in 2016 een lichte stijging.

 

Bijna 1 op 7 meldingen in 2016 betrof transgenderdiscriminatie (14%). Daarmee gingen de meldingen over dit thema opnieuw de hoogte in (+23% in vergelijking met 2015) en houdt de opwaartse trend die in 2014 startte aan. De meldingen die het Instituut in 2016 ontving gingen voornamelijk over de toegang tot gezondheidszorg en problemen met verzekeringsmaatschappijen en discriminatie in de werkcontext. Het Instituut bracht daarom over beide thematieken in 2016 een brochure uit, “Een hospitalisatieverzekering afsluiten - Tips voor transgender personen” en “Gids ter begeleiding van transgenders op het werk”, die ook via de website geraadpleegd kunnen worden.

 

Wat doet het Instituut?
Het Instituut ontvangt en registreert klachten over discriminatie op grond van geslacht of gender en kan iedereen die dit wenst informeren over het wettelijk kader daaromtrent. Bovendien kan het slachtoffers gratis en vertrouwelijk adviseren, voor hen bemiddelen en zelfs in rechte optreden. Zo waren er in 2016 18 zaken aanhangig voor verschillende rechtbanken waarbij het Instituut optrad als partij.

Er is sprake van een discriminatie wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld omwille van haar of zijn geslacht. Het kan ook gaan over een benadeling omwille van zwangerschap of moederschap, of om een ongunstige behandeling omwille van geslachtsverandering, genderidentiteit en -expressie.

 

De stand van zaken van de genderdiscriminaties in België (cijfers 2016),  het tussentijds rapport van het jaarverslag 2016 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, is beschikbaar op de website van het Instituut.

 

Perscontact
Liesbet Vanhollebeke
Liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be
02 233 41 75

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de strijd tegen elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. We doen dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.