26 jan 2024 17:09

Herformulering van de transversale doelstelling 'HR binnen de overheid' om de Regie der Gebouwen te ondersteunen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand een voorstel tot herformulering van de transversale doelstelling 'HR binnen de overheid' goed om de Regie der Gebouwen te ondersteunen in hun behoefteplannen om de kantooroppervlakte te reduceren.

Het voorstel omvat een herformulering van de transversale doelstelling 'HR binnen de overheid' om ze in lijn te brengen met een goed beheer van het patrimonium, waarvoor de Regie der Gebouwen verantwoordelijk is. Zo wordt de Regie der Gebouwen zo goed mogelijk ondersteund bij het verwezenlijken van haar kernopdracht, namelijk het optimaliseren van de huisvesting van de verschillende federale overheidsdiensten door hen een moderne en functionele werkomgeving aan te bieden naargelang hun behoeften. Dat doet ze door de gebouwen rationeler te bezetten, zowel op economisch als op vlak van duurzame ontwikkeling.

Bijgevolg verbindt elke FOD/POD zich ertoe een cultuur en arbeidsvoorwaarden te handhaven of in te voeren waarmee werk en privéleven zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd. Binnen dit kader zal elke FOD/POD streven naar een gemiddelde van minimaal twee dagen telewerk per week op jaarbasis. Elke FOD/POD ondersteunt de doelstelling om de kantoorruimtes te verminderen in functie van de verwachte structurele toename van telewerk en draagt zo bij tot de rationalisatiedoelstelling van de immobiliënportefeuille die de Regie der Gebouwen beheert om de bezettingsnorm na te komen, zoals beslist op de ministerraad in 2022.