09 jun 2006 12:25

Hergebruik computers federale overheid

Openbaar ambt recycleert zijn computers om digitale kloof te bestrijden

Openbaar ambt recycleert zijn computers om digitale kloof te bestrijden

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke integratie en Ambtenarenzaken, en de heer Peter Vanvelthoven, Minister van werk en Informatisering, van een gezamenlijk en uniek project voor de recyclage van de computers van het federaal openbaar ambt. Het informaticamateriaal van de administraties wordt gemiddeld om de 5 jaar vernieuwd zodat men de efficiëntie van de diensten kan waarborgen en zich aan de snelle evolutie van de nieuwe technologieën kan aanpassen. De meeste computers zijn nochtans nog in zeer goede staat en volledig functioneel voor niet-professioneel gebruik. Zo wordt geschat dat van de 90.000 computers die de federale administraties in hun bezit hebben, jaarlijks ongeveer 7.500 machines worden vervangen, waarvan er 2.500 moeten worden hersteld. Vanaf 2009 zal dit aantal oplopen tot 10.000 computers per jaar, waarvan er 3000 zullen moeten worden hersteld. Op initiatief van de ministers zullen al deze computers voortaan worden hersteld en gerecycleerd door een derde orgaan, om vervolgens aan een lagere prijs te worden herverkocht in het kader van de strijd tegen de digitale kloof. De Regering zal binnenkort een offerte uitschrijven om een externe organisatie te kiezen die zich zal bezighouden met het herprogrammeren van de computers die in de eerste plaats bestemd zijn voor de doelgroepen van het plan in de strijd tegen de digitale kloof: kansarme personen, werklozen, bejaarden, personen met een handicap, enz. In een eerste fase zal deze opdracht toegankelijk zijn voor alle federale overheidsdiensten (FOD's) en programmatorische overheidsdiensten (POD's). Op vrijwillige basis zullen de andere federale instellingen worden uitgenodigd er ook aan deel te nemen. Na een pilootfase van 3 jaar zal er een evaluatie worden uitgevoerd met als doel het project duurzaam te maken. Met de recyclage van de computers van het Openbaar Ambt worden essentiële doelstellingen nagestreefd, niet alleen in het kader van de strijd tegen de digitale kloof, maar ook inzake een gezond beleid en een goed bestuur: dankzij deze nieuwe procedure zal de overheid haar ongebruikte materiaal op een gezondere en efficiëntere manier kunnen beheren. Het gaat dus om een project dat een duidelijke rol vervult inzake bescherming van het leefmilieu, maar ook inzake sociale en solidaire economie.