30 jun 2006 17:00

Hergebruik overheidsinformatie

Gebruik van overheidsinformatie voor commerciële doeleinden

Gebruik van overheidsinformatie voor commerciële doeleinden

De ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over het hergebruik van overheidsinformatie. Het voorontwerp zet richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad in Belgisch recht om. Het voorontwerp werd voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aan de Raad van State. Het voorontwerp is een voorstel van Eerste Minister Guy Verhofstadt en Staatssecretaris voor Administratieve vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne. Met de richtlijn wil de Europese Unie het voor de bedrijven eenvoudiger maken om informatie van de overheid te gebruiken voor commerciële toepassingen. Samengevat zijn de doelstellingen van de richtlijn: - een geharmoniseerd kader uitwerken dat de voorwaarden voor hergebruik van overheidsdocumenten vastlegt. De bedoeling is eerlijke, evenredige en niet-discriminerende voorwaarden te bepalen. - het hergebruik van overheidsdocumenten en de creatie van informatieproducten en -diensten door particuliere ondernemingen op het niveau van de Europese Gemeenschap aanmoedigen en vergemakkelijken. De bedoeling is om informatie met toegevoegde waarde te produceren. - de moderne manieren voor het ontsluiten van informatie en kennis verder uitbouwen. Een aantal sleutelelementen uit de richtlijn vormen de leidraad van het voorontwerp: 1. De richtlijn is van toepassing op alle documenten waarvoor de overheid het hergebruik toestaat. Elke overheid kan dus voor zichzelf bepalen welke documenten ze voor hergebruik ter beschikking stelt. Bepaalde bestuursdocumenten zijn hoe dan ook wettelijk van ieder hergebruik uitgesloten. 2. Het hergebruik van bestuursdocumenten beoogt elk gebruik voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, die niet oorspronkelijk aan de productie van deze documenten ten grondslag liggen. 3. De richtlijn legt minimumregels vast inzake de behandeling van de verzoeken, de behandelingstermijn en beschikbare formaten. 4. De richtlijn legt bepaalde tariferingsbeginselen vast: vergoedingen mogen worden gevraagd, maar ze mogen een bepaald maximum niet overschrijden. Men mag documenten ook gratis afleveren. 5. Het gebruik van licenties, waarbij de voorwaarden voor hergebruik zo veel mogelijk worden gestandaardiseerd, wordt aangemoedigd. 6. Het opzoeken van documenten die voor hergebruik in aanmerking komen moet zo eenvoudig mogelijk zijn. 7. Om een eerlijke mededinging te waarborgen gelden een discriminatieverbod en een verbod inzake exclusiviteitsregelingen.