30 jun 2006 17:00

Ministerraad van 30 juni 2006

De ministerraad vergaderde op vrijdag 30 juni 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 30 juni 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

Na de ministerraad lichtte Eerste Minister Guy Verhofstadt de belangrijkste beslissingen toe. Hij meldde de oprichting van het Bureau Ambtelijke ethiek en deontologie. Dat zal tegen 1 januari 2007 een deontologische code, een regeling voor klokkenluiders en een richtlijn over belangenconflicten voor de federale ambtenaren opstellen. De gaskorting die de ministerraad eerder al had aangekondigd, wordt vanaf 1 juli 2006 automatisch toegekend op de gasfactuur. Het gaat om 44 euro of 80 euro voor begunstigden van het sociaal tarief. Ook voerde de ministerraad de laatste maatregelen van het Generatiepact uit. Zo worden onder andere de gewestelijke tewerkstellings- en reconversiecellen erkend. Die moeten worden opgericht in het kader van het activerend beleid bij herstructureringen van bedrijven en de reglementering van het brugpensioen. Ten slotte heeft de ministerraad nog een aantal maatregelen genomen die de koopkracht versterken. Het gaat om de schoolpremie die begin september wordt toegekend, de verhoging van het gewaarborgd inkomen voor ouderen en de jobkorting. Dat laatste is een vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor werkenden.