30 jun 2006 17:00

Preventieve diplomatie

Financiering projecten preventieve diplomatie

Financiering projecten preventieve diplomatie

Op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht ging de ministerraad ermee akkoord om volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie te financieren op de begroting 2006 van FOD Buitenlandse Zaken. Vredesopbouw en nationale verzoening – Democratische Republiek Congo Een missie van Belgische vrouwelijke parlementairen bracht van 28 mei tot 2 juni een bezoek aan de DRC, om de vrouwelijke Congolese politici die zich in het electoraal proces engageren te ondersteunen. Ze verleenden onder meer bijstand op het gebied van campagnevoering (verstrekken campagnemateriaal, oproep om op vrouwelijke kandidaten te stemmen, uitgave van twee speciale nummers van het Journal du Citoyen(ne), verspreiden van pedagogisch materiaal). Vredesopbouw en nationale verzoening – Democratische Republiek Congo De veelzijdige kunstenaar Pie Tshibanda die in België verblijft, bracht samen met striptekenaar en schrijver Joseph Senga Kibwanga een stripverhaal uit over de verkiezingen in Congo. De bedoeling is om op een laagdrempelige manier aan kiezerseducatie te doen: de bevolking doen nadenken over het belang van de verkiezingen en het maken van een goed doordachte keuze. Hij vraagt in naam van de vzw Rayon de Soleil aan België om het drukken van de strip in 10.000 exemplaren te financieren. Voor het transport staat de organisatie zelf in, de verspreiding zal ter plaatse gebeuren via de kanalen van de CEI. Vredesopbouw en nationale verzoening - Irak In het kader van de Belgische inspanningen voor de ondersteuning van Irak, kende de ministerraad al vorig jaar op 24 juni 2005 een bijdrage van 300.000 euro toe aan het trust fund. Dat heeft de NAVO opgericht om Irakese militairen in NAVO-opleidingscentra financieel te ondersteunen. Een gedeelte van de kosten van de opleiding wordt ten laste genomen van het NAVO-budget. Voor een ander gedeelte, de reis- en verblijfkosten richtte men een bijzonder trust fund op dat gespijsd wordt door bijkomende vrijwillige bijdragen van de NAVO-lidstaten. Bevordering van de mensenrechten – Marokko Dit project van de Fondation Occident-Orient beoogt de oprichting van luister- en verwijzingscentra voor jongeren. De centra voorzien in psychosociale bijstand voor sociaal achtergestelde jongeren uit de voorstedelijke wijken. Ze trachten hen te waarschuwen voor problemen verbonden aan een sociale, economische of familiale context. Conflictpreventie – Verenigde Naties De International Peace Academy voert een 4-jarig beleids- en onderzoeksprogramma uit met als titel 'Coping with conflict, crisis and change'. Het programma neemt als startpunt de verschillende VN-hervormingsinitiatieven. Het geeft informatie en bevordert de volgende fases van de hervormingsinspanningen. Het wordt opgebouwd rond drie grote componenten: - de kernbevoegdheden van de VN in conflict-management, - de rol van de VN in de voornaamste nieuwe ontwikkelingen zoals terrorisme, biologische veiligheid, - linken tussen de verschillende internationale instellingen.