30 jun 2006 17:00

Werkbonus contractuele werknemers openbare sector

Aanpassing van de werkbonus voor lage lonen van contractuelen in de openbare sector

Aanpassing van de werkbonus voor lage lonen van contractuelen in de openbare sector

De ministerraad besliste het bedrag van de werkbonus voor de contractuele werknemers van de openbare sector aan te passen. Het gaat om een initiatief van Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte en Minister van Werk Peter Vanvelthoven. De werkbonus is een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid die men toekent aan werknemers met lage lonen en werknemers die het slachtoffer zijn van een herstructurering. Tijdens de begrotingscontrole van 31 maart 2006 besliste de ministerraad de werkbonussen voor de contractuele werknemers van de federale overheid op hetzelfde niveau te brengen als die voor de privé-sector. Het ontwerp van koninklijk besluit verhoogt de bijdragevermindering voor 2006 van 125 euro tot 140 euro voor bedienden en van 135 euro tot 151,2 euro voor arbeiders. De maximale loongrens voor de toekenning van de werkbonus aan contractuelen is verhoogd van 1.512,54 tot 1.807,81 euro. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk beluit goed tot uitvoering van art 2, §2, vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van hetzelfde artikel van voornoemd koninklijk besluit. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.