30 jun 2006 17:00

Integriteitsbeleid federale ambtenaren

Federaal preventief integriteitsbeleid

Federaal preventief integriteitsbeleid

Op voorstel van Minister van Begroting Freya Van den Bossche keurde de ministerraad de oprichting van het Bureau Ambtelijke Ethiek en Deontologie goed. Mensen verwachten dat de overheid efficiënt, onpartijdig en transparant is. Om hun vertrouwen in de overheid te versterken, gaat vanaf 1 juli 2006 dit bureau van start. Zijn opdracht luidt: een deontologische code, een regeling voor klokkenluiders en een richtlijn over belangenconflicten opstellen. Tegen 1 januari 2007 moet dit werk afgerond zijn. Daarna wordt het voor goedkeuring aan de regering voorgelegd. Vervolgens is het aan de voorzitters van alle Federale Overheidsdiensten om dit uit te voeren. Het Bureau staat in voor de naleving ervan. De controle op de integriteit van ambtenaren is vandaag verdeeld over drie ministers. Zo valt het preventieve luik onder de bevoegdheid van de minister van Begroting. Het repressieve luik, zoals de klokkenluidersregeling, is de bevoegdheid van de minister van Justitie. De minister van Ambtenarenzaken is bevoegd voor tucht en sanctionering van ambtenaren. Om de werking en controle beter op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen, wordt onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole het Bureau Ambtelijke Ethiek en Deontologie opgericht. In de deontologische code die het bureau zal opstellen, wordt opgenomen wat onaanvaardbaar gedrag is en wat beschouwd wordt als oneigenlijk gebruik van overheidsmiddelen. Alle ambtenaren moeten zich eraan houden. Wat de klokkenluiders betreft, zal het Bureau een juridisch onderbouwd systeem uittekenen waardoor men mistoestanden kan melden én aanpakken, maar dat ook voldoende bescherming biedt aan de klokkenluider en degenen die het voorwerp zijn van de melding. Ten slotte moet de regeling voor de aanpak van belangenconflicten duidelijk maken waar het algemeen belang eindigt en waar het persoonlijk belang begint. De deontologische code en de regeling omtrent klokkenluiders en belangvermenging moeten klaar zijn tegen 1 januari 2007.