30 jun 2006 17:00

Nationale loterij

Verdeling van de winst van de Nationale Loterij: goedkeuring projecten armoedebestrijding eerste schijf 2006

Verdeling van de winst van de Nationale Loterij: goedkeuring projecten armoedebestrijding eerste schijf 2006

De ministerraad ging akkoord met de verdeling van de winst van de Nationale Loterij over de projecten voor armoedebestrijding (eerste schijf van 2006). Minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van de Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Maatschappelijke Integratie Christian Dupont en Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens stelden de projecten voor. Een deel van de winst van de Nationale Loterij is gereserveerd voor federale materies, waaronder doeleinden van openbaar nut. Daarvan gaat een deel naar de strijd tegen de armoede. Op 23 juni 2006 besliste de ministerraad 1.887.000 euro te bestemmen voor de strijd tegen de armoede.