30 jun 2006 17:00

Verwarming privé woning

Toelage voor de aankoop van huisbrandolie, propaangas in bulk, lamppetroleum en aardgas

Toelage voor de aankoop van huisbrandolie, propaangas in bulk, lamppetroleum en aardgas

Minister van Financiën Didier Reynders, Staatssecretaris voor Modernisering van Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude Hervé Jamar en Minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont zijn met de aardgasleveranciers een regeling overeengekomen voor de toekenning van een aardgastoelage voor het eerste semester 2006. Voor de meeste gezinnen is de aardgastoelage forfaitair bepaald op maximaal 44 euro. Voor de gezinnen die op 1 juli 2006 genieten van het sociaal tarief voor aardgas bedraagt de toelage maximaal 80 euro. Naar schatting zullen zo'n 2.040.000 gezinnen kunnen genieten van de toelage van 44 euro en 161.500 gezinnen van de verhoogde toelage van 80 euro. Om recht te hebben op de toelage moet het gaan om aardgas voor de verwarming van een privé woning in België. De toelage is beperkt tot één woning per gezin. De gezinnen die in het verleden al een toelage kregen voor huisbrandolie, propaangas in bulk en lamppetroleum kunnen deze toelage niet bekomen. De personen die zich niet gedurende het hele eerste semester van 2006 verwarmd hebben met aardgas (omdat ze kozen voor een andere energiebron), hebben slechts recht op een gedeelte van de toelage. Het forfaitaire bedrag van 44 euro of 80 euro (sociaal tarief) wordt proportioneel met de periode van verbruik van aardgas in die periode verminderd. De aardgastoelage wordt in de meeste gevallen, automatisch toegekend in de vorm van een korting op de prijs die de leverancier vraagt, bij wie het gezin klant is op 1 juli 2006. Het bedrag wordt onmiddellijk afgetrokken van de voorschotfactuur of de eindafrekening die de leverancier vanaf 1 juli 2006 en uiterlijk 31 oktober 2006 aflevert. Ook een creditnota of een gelijkwaardig document kunnen de toelage vermelden. De vermelding 'Aardgastoelage en de periode die in aanmerking werd genomen voor het vaststellen van de toelage' en het bedrag van de toelage worden duidelijk vermeld op het document dat de leverancier uitreikt. Aangezien de aardgasleverancier de toelage automatisch toekent op basis van de gegevens in zijn klantenbestand, zal de leverancier een bevraging over het respecteren van de toekenningsvoorwaarden van de toelage aan de personen sturen die de toelage gekregen hebben. Als die vaststellen dat alle voorwaarden vervuld zijn en dat de periode waarmee de leverancier rekening hield correct is, dient men de bevraging niet te beantwoorden. Dit is de situatie die zich normaal bij de meerderheid van de gebruikers zal voordoen. De bevraging zal echter in sommige gevallen moeten worden ingevuld en ten laatste op 31 december 2006 naar de leverancier teruggestuurd. Dat is het geval wanneer hij het bekomen bedrag van de korting moet verbeteren of om hem te informeren dat men geen recht heeft op de toelage. Dat zijn de gezinnen die niet aan de voorwaarden voldoen of die verhuisd zijn. Het gaat om personen die tijdens het eerste semester 2006 een aansluiting in een nieuwbouw of een nieuwe aansluiting in een bestaande woning bekomen hebben en die voordien ook aardgas verbruikten (vermeerdering van de ontvangen korting), en de personen die tijdens het eerste semester 2006 een bestaande aansluiting van een voorgaande verbruiker overnemen en die voordien geen aardgas verbruikten (vermindering van de ontvangen korting). Bepaalde personen van wie de gegevens waarover de leveranciers beschikken niet toelaten om de aardgastoelage automatisch toe te kennen en die op 1 oktober 2006 geen toelage gekregen hebben, maar die toch aan de voorwaarden voldoen, moeten zelf een aanvraag indienen. De aanvraag heeft in pricipe betrekking op de personen die zich tijdens het eerste semester 2006 niet meer met aardgas verwarmden (geen leverancier op 1 juli 2006), de zelfstandigen die op 1 oktober 2006 geen toelage ontvangen hebben (aanvraag in te dienen zelfs wanneer de woning gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden aangewend wordt), en eventueel andere personen. De aanvraag moet ingediend worden van 1 oktober 2006 tot en met 31 december 2006 bij de leverancier bij wie de begunstigde klant is op 1 juli 2006 (of de laatste leverancier vóór die datum) met het formulier 'Aanvraag tot toekenning van een aardgastoelage'. Voor de bewoners van de afzonderlijke bewoningen voor één aansluiting (collectieve aansluiting) dient de titularis van de aardgasaansluiting in naam en voor rekening van elk gezin dat voldoet aan de gestelde voorwaarden een aanvraag indienen met het formulier 'Aanvragen tot toekenning van een aardgastoelage – Collectieve aansluitingen'. De volgende collectiviteiten zijn uitgesloten van de toelage. 1) Onderwijs, waaronder de centra voor leerlingenbegeleiding 2) De zorg- en welzijnssector, zoals de rusthuizen, hospitalen, tehuizen voor personen met handicap, geestelijke gezondheidszorg 3) kinderverblijven 4) sportinfrastructuur 5) culturele sector zoals musea, culturele centra De bewoners van service-flats die aan de basisvoorwaarden voldoen en die voor hun flat een eigen aansluiting hebben, hebben daarentegen wel recht op de toelage. Voor de collectieve aansluitingen dient men de aanvraag ook in te dienen vanaf 1 oktober 2006 tot 31 december 2006 bij de leverancier bij wie de titularis van de aardgasaansluiting klant is op 1 juli 2006. De personen die op 1 oktober 2006 niets gekregen hebben en die toch recht hebben op de aardgastoelage, kunnen de aanvraagformulieren vanaf 1 oktober 2006 vinden op de internetsite van FOD Financiën (www.minfin.fgov.be - rubriek "Tussenkomst energiekosten"), in de controlekantoren van de BTW en de personenbelasting en bij de aardgasleveranciers (op hun internetsite of op aanvraag, een papieren formulier). Elke aanvraag wordt door de aardgasleveranciers behandeld binnen de 3 maanden vanaf de indiening van de aanvraag. Voor meer informatie kan men bellen naar het Call Center (0257 257 57) van FOD Financiën vanaf 3 juli 2006 van 8u tot 17u en van maandag tot vrijdag. Onder de rubriek 'Tussenkomst energiekosten' van de internetsite van de FOD Financiën bevindt zich een reeks FAQ's. Ook de aardgasleveranciers kunnen informatie verstrekken aan de geïnteresseerde personen.