24 nov 2023 16:06

Hernieuwd samenwerkingsakkoord inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

Op 2 februari 2018 hebben de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap een samenwerkingsakkoord gesloten over het coördineren van het beleid inzake arbeidsvergunningen, het beleid inzake verblijfsvergunningen en de regels betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

De richtlijn 2009/50/EG inzake hooggekwalificeerde werknemers werd recent ingetrokken en vervangen door de richtlijn 2021/1883 (EU). De bepalingen van het samenwerkingsakkoord moeten aangepast worden om in overeenstemming te zijn met de nieuwe richtlijn. Concreet betreft het:

  • wijzigingen aangaande bepalingen inzake de hooggekwalificeerde werknemers in het kader van de Blauwe kaart
  • wijzigingen aangaande een door de Europese Commissie opgestarte inbreukprocedure in het kader van de richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider
  • de concretisering van specifieke maatregelen overeengekomen op de Interministeriële Conferentie Migratie en Integratie van 7 juli 2023

Tot slot worden nog enkele algemene wijzigingen en verbeteringen toegevoegd.

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 tussen de Federale staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten