19 okt 2018 17:49

Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal van Famifed

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de houder van de managementfunctie van administrateur-generaal bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag hernieuwt.

Volgend op de positieve eindevaluatie van Tania Dekens op 5 september 2018, hernieuwt het ontwerp haar mandaat als administrateur-generaal van Famifed voor een periode van zes jaar vanaf 1 november 2018.

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming en de overdracht van de bevoegdheid van de kinderbijslag van de federale staat naar de deelstaten, wordt het voltallige personeel in dienst bij Famifed overgedragen naar een van de vier deelstaten. In die context wordt Tania Dekens op 1 januari 2020 overgedragen naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, meer bepaald Iriscare, voor de resterende duur van haar hernieuwde mandaat. Bijgevolg zal die entiteit de kosten van de wedde van mevrouw Dekens in haar hoedanigheid van federaal mandataris ten laste nemen vanaf 1 januari 2020.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.