20 jul 2023 18:32

Herstel van de snelrechtprocedure

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed dat de procedure van het snelrecht herstelt.

Het doel van dit voorontwerp is het procedurele arsenaal van de rechterlijke macht aan te vullen om sneller te kunnen reageren op misdrijven die het gevoel van openbare veiligheid verstoren. Hierdoor kan een gevoel van straffeloosheid bij de daders worden voorkomen en kan herhaling worden voorkomen.

Concreet houdt het voorontwerp een aanpassing in van de in 2000 ingevoerde procedure voor onmiddellijke verschijning, die in 2002 gedeeltelijk werd geannuleerd. Deze procedure voerde de snelrechtprocedure in, die de mogelijkheid voorziet dat de betrokkene aangehouden blijft tot zijn zaak voor de vonnisrechter komt.

Het voorontwerp voorziet dat de betrokkene voor de rechtbank verschijnt binnen een termijn die niet korter mag zijn dan tien dagen, noch langer dan een maand.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.