10 jun 2022 15:49

Herstelwet verlenging Doel 1&2

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed over het uitstellen van de kernuitstap van 2015 naar 2025. Het Grondwettelijk Hof had de verlenging van Doel 1 en 2 vernietigd omdat aan bepaalde vereisten niet werd voldaan, zoals het opstellen van een milieueffectenrapport. Nu wordt aan de diverse vereisten voldaan.

Het Grondwettelijk Hof had de gevolgen van de vernietigde wet in stand gehouden tot en met 31 december 2022. Het voorontwerp van wet beoogt nu, vanaf zijn inwerkingtreding op uiterlijk 1 januari 2023, de werking van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 te verlengen tot respectievelijk 15 februari 2025 en 1 december 2025, waardoor er geen onderbreking zal zijn in de uitbating.

Deze verlenging is mogelijk indien er geen belangrijke gevolgen zijn voor het milieu. In deze context wordt rekening gehouden met de richtlijn 2011/92/EU  betreffende de milieueffectbeoordeling van openbare en particuliere projecten en richtlijn 92/43/EEG over de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie