28 okt 2004 16:00

Herverdeling van de arbeid

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.

In uitvoering van de intersectorale sociale programmatie 2003-2004 verlengt het ontwerp: - de vrijwillige vierdagenweek en de halftijds vervroegde uitkering met een jaar tot 31 december 2005 - de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid tot dezelfde datum. (*) tot uitvoering van artikel 27, §3 van de wet van 10 april 1995.