10 mrt 2006 16:00

Herverdeling van de arbeid

Wijziging van de regels inzake de halftijdse vervroegde uittreding"

Wijziging van de regels inzake de halftijdse vervroegde uittreding"

De Ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Hij keurde ook een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 27, §3 van diezelfde wet en een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot uitvoering van die wet. De Ministerraad besliste op 18 november 2005 de vervroegde halftijdse uittreding en de vrijwillige vierdagenweek tot 31 december 2006 te verlengen. Op 14 december 2005 sloot de Eerste Minister een akkoord met de vakorganisaties van de openbare sector in het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten over de verlening van de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding tot 31 december 2007. Bovendien werd een akkoord gesloten om de maximumperiode van vijf jaar voor de halftijds vervroegde uittreding op te heffen. Zo zijn de ambtenaren die in dit stelsel stappen op de leeftijd van 55 jaar niet meer verplicht op pensioen te gaan op de leeftijd van 60 jaar. Die versoepeling ligt in de lijn van het generatiepakt dat de regering op 10 oktober 2005 heeft goedgekeurd. Het voorontwerp en de ontwerpen zetten die beslissingen in maatregelen om. Ze worden aan de Raad van State voor advies voorgelegd.