14 okt 2005 17:00

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek van toepassing op OCMW van Londerzeel en Watermaal-Bosvoorde

Halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek van toepassing op OCMW van Londerzeel en Watermaal-Bosvoorde

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector naar aanleiding van de verzoeken van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van Londerzeel en Watermaal-Bosvoorde. Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken. Het ontwerp maakt de maatregelen van de halftijdse vervroegde uittreding en de vrijwillige vierdagenweek van toepassing op het personeel van het OCMW van Londerzeel en Watermaal-Bosvoorde. Die gemeenten hebben een aanvraag ingediend op 12 juli en 15 juni 2005.