04 jul 2008 11:48

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Toepassing van de halftijdse vervroegde uittreding bij de RTBF en in de gemeente Blegny

Toepassing van de halftijdse vervroegde uittreding bij de RTBF en in de gemeente Blegny

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd rond de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Het ontwerp, dat door minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte aan de ministerraad werd voorgelegd, geeft uitvoering aan artikelen 14 en 27, § 4 van de wet van 10 april 1995. 

Het ontwerp regelt de toepassing van de halftijdse vervroegde uittreding bij de Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) en in de gemeente Blegny. Zij dienden een verzoek in respectievelijk op 21 april en op 25 april 2008.