03 jul 2009 10:52

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor de stelsels van halftijdse vervroegde uittreding en de vrijwillige vierdagenweek

Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor de stelsels van halftijdse vervroegde uittreding en de vrijwillige vierdagenweek

Overheden die de stelsels van vervroegde uittreding en de vrijwillige vierdagenweek willen toepassen, moeten binnenkort niet langer voor elke aanvraag een ontwerp van koninklijk besluit voorleggen aan de ministerraad. De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat die aanvraag vereenvoudigt.

De lokale overheden zullen voortaan via hun voogdijminister de aanvraag bij de federale minister van Ambtenarenzaken indienen. Die deel hun de beslissing schriftelijk mee.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

(*) wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.