24 nov 2023 16:06

Herverdeling van de ontvangsten van het Verkeersveiligheidsfonds

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de verdeling van de federale ontvangsten van het Verkeersveiligheidsfonds aanpast.

Met de aanpassing worden de budgetten voor gemeenschappelijke aankopen door de Federale Politie en de budgetten voor de FOD Mobiliteit en FOD Justitie verhoogd zodat de doelstellingen van het verkeersveiligheidsplan, met name initiatieven rond het verhogen van de pakkans en de versterking van de capaciteit binnen de strafrechtsketen, kunnen gerealiseerd worden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.