23 mei 2008 12:04

Herverzekeringsondernemingen

Regeling van het toezicht op de herverzekeringsondernemingen

Regeling van het toezicht op de herverzekeringsondernemingen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders twee voorontwerpen van wet goedgekeurd. Het eerste voert de belangrijkste regels is van het toezicht op de herverzekeringsondernemingen. Het geeft de Commissie voor het bank, financierings- en assurantiewezen de bevoegdheid om de technische regels van het toezicht te bepalen, voornamelijk voor de technische voorzieningen en de solvabiliteitsmarge. 

Het voorontwerp zet richtlijn 2005/68/EG van het Europees parlement en de Raad van 16 november 2005 over de herverzekering in Belgisch recht om. Die richtlijn voert minimale vereisten in voor de uitoefening van het bedrijf van pure herverzekeraar of van gemengde verzekeraar. Daarnaast voert ze het beginsel van de concentratie van het prudentieel toezicht bij de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst in en het beginsel van het Europese paspoort.

Het tweede voorontwerp vult het eerste aan en voert verhaalmiddelen in tegen administratieve beslissingen die genomen zijn op basis van de wet.

Herverzekering is de volledige of gedeeltelijke overdracht van een risico dat een verzekeraar heeft aanvaard, naar een andere verzekeringsonderneming zonder dat de eerste de hoedanigheid van verzekeringgever verliest. Het is een techniek om verzekerde risico's over een groter aantal verzekeraars te spreiden.