27 jan 2006 16:00

Hervorming loopbaan P&O

Omzetting van bijzondere graden in de nieuwe loopbaan van niveau A

Omzetting van bijzondere graden in de nieuwe loopbaan van niveau A

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij de Federale overheidsdienst Personeel en Organisatie. Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken. Volgens protocol nr 492 van 1 juni 2004 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten is het de taak van elke minister om de reglementaire maatregelen te nemen die de integratie van de bijzondere graden van niveau 1 in de gemeenschappelijke structuur van niveau A waarborgen. Dit ontwerp hervormt de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A bij FOD personeel en Organisatie. Het zet de bijzondere graden van niveau A in de gemene titels en klassen van de nieuwe loopbaan van niveau A om. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.