02 jul 2021 18:04

Hervorming regelgeving met betrekking tot de evaluatie van federale ambtenaren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regelgeving met betrekking tot de evaluatie van personeelsleden in het federaal openbaar ambt hervormt.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt het regelgevingskader vast voor de invoering van het nieuwe, vereenvoudigde concept voor de evaluatie van federale ambtenaren. Dit teneinde de administratieve lasten weg te werken, de band tussen evaluatie en financiële evolutie te verbreken en alleen de evaluatievermelding "onvoldoende" te behouden.

Dit nieuwe systeem zal meer in overeenstemming zijn met de snelle evolutie binnen organisaties. Het zal een reglementaire basis bieden voor remediëring in de vorm van begeleiding op maat van het personeelslid. 

De hervorming van de evaluatie zal gepaard gaan met het creëren van een omgeving van open en permanente feedbackcultuur. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State, na onderhandeling met de representatieve vakorganisaties in het Comité voor de federale, de gemeenschappen, de gewestelijke overheidsdiensten.