02 dec 2022 15:41

Hervorming van de btw-ketting

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met een voorontwerp van wet tot modernisering van de verwerking van de periodieke btw-aangiften of 'btw-ketting', en de inning van schuldvorderingen.

Het voorontwerp brengt wijzigingen aan in het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en beoogt meer bepaald een modernisering en een vereenvoudiging van:

  • de verwerking van de periodieke btw-aangiften, in het bijzonder wanneer de belastingplichtigen in gebreke blijven om die aangiften in te dienen
  • de schulden en tegoeden inzake btw die uit die aangiften voortvloeien

In het kader van deze hervorming van de btw-ketting wijzigt het voorontwerp van wet ook verschillende andere wettelijke bepalingen met betrekking tot de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.