01 mrt 2012 18:51

Hervorming van de civiele veiligheid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de toekomstige hulpverleningszones rechtspersoonlijkheid toekent. De raad neemt ook akte van een nota over de verdere uitvoering van de hervorming van de civiele veiligheid.

Het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 kent de toekomstige hulpverleningszones rechtspersoonlijkheid toe en is een fundamentele stap in de hervorming van de civiele veiligheid. Het
verbetert de werking en veiligheid van de brandweer door de prezones rechtspersoonlijkheid toe te kennen, een structurele federale dotatie toe te kennen en sommige bepalingen van de wet van 15 mei 2007 uit te voeren.
Daarnaast verzekert het plan dat:
• er snel en democratisch wordt beslist
• er een permanente coördinatiestructuur komt
• de minimale normen voor de interventiemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen van brandweerlieden worden uitgevoerd
• er een zonaal preventiebeleid wordt ingevoerd
• de FOD Binnenlandse Zaken de prezones qua logistiek, kennis en opleiding steunt
• er een inspectie inzake civiele veiligheid komt van de prezones

Ten slotte, neemt de ministerraad kennis van een nota die de planning en de uitvoering van de hervorming van de civiele veiligheid beschrijft.
* wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.