18 nov 2016 16:51

Hervorming van de controle op de veiligheid van nucleaire installaties

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed om het controle- en inspectieregime op de veiligheid van nucleaire installaties te hervormen.

De verantwoordelijkheden worden duidelijk afgebakend. De vergunningshouder is de hoofdverantwoordelijke voor de veiligheid en organiseert hiertoe een fysische controle, waarbij beroep gedaan wordt op erkende experten. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en de door haar opgerichte entiteit Bel V houden toezicht hierop, met het doel om de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming op het terrein daadwerkelijk te verbeteren.

Het voorontwerp biedt een rechtsgrond voor de wijziging van het Algemeen Reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, om het in overeenstemming te brengen met de bepalingen van richtlijn 2013/59/EURATOM over de basisnormen, die betrekking hebben op de stralingsbeschermingsdeskundige en de functionaris voor stralingsbescherming.

Het voorontwerp implementeert drie aanbevelingen van de groep internationale deskundigen die, op vraag van de Belgische overheid, het Belgische wet- en regelgevingskader voor de veiligheid en stralingsbescherming onderzocht heeft in een zogenaamde IRRS-missie:

  • de bevestiging van de hoofdverantwoordelijkheid van de vergunninghouder;
  • een duidelijke positiebepaling van de veiligheidsautoriteit en de erkende instellingen en hun respectieve verantwoordelijkheden;
  • de mogelijkheid voor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) om technisch bindende richtlijnen uit te vaardigen.

Met dit voorontwerp wordt de wettelijke basis voorbereid voor de aanpak van de een bijkomende IRRS-aanbeveling, namelijk: de opmaak van een nationaal beleid inzake stralingsbescherming, nucleaire veiligheid en beveiliging.

Daarnaast wordt een task force opgericht om een verbetervoorstel uit te werken betreffende een bijkomende aanbeveling van de IRRS-missie, met betrekking tot de rolverdeling tussen FANC en NRAS. 

Het voorontwerp van wet wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle