12 mei 2017 18:17

Hervorming van de griffierechten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat de griffierechten hervormt.

Het voorontwerp wijzigt het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten door terug te keren naar het vorige systeem van rolrechten, waarbij de hoogte van de rolrechten in hoofdorde gekoppeld is aan het niveau van het gerecht waarbij het geding aanhangig wordt gemaakt. De wet van 28 april 2015* had dat systeem gewijzigd. De hoogte van het rolrecht per gerechtelijk niveau werd voortaan bepaald in functie van de waarde van de vordering. In 2017 vernietigde het Grondwettelijk Hof echter enkele artikelen van die wet, waardoor een nieuw voorontwerp noodzakelijk is.

De vernieuwingen in het voorontwerp ten opzichte van het stelsel van voor de wet van 28 april 2015, zijn de volgende:

  • binnen eenzelfde gerechtsniveau worden er geen onderscheiden tarieven meer bepaald naargelang de soort rol (algemene rol, register der verzoekschriften, register van de vorderingen in kort geding) waarop de inleidende akte moet worden ingeschreven, wat de tariefstructuur en dus ook het werk van de griffiers vereenvoudigt
  • alle tarieven, zoals laatst vastgesteld bij de wet van 28 april 2015, worden aangepast in functie van het arrest van het Grondwettelijk Hof. De beoogde meeropbrengst van jaarlijks 20 miljoen euro blijft behouden zoals in initiële aanpassing van de rolrechten
  • het verlaagd tarief bij de vredegerechten en de rechtbank van koophandel blijft afgeschaft maar het bedrag voor de vredegerechten en voor de politierechtbanken wordt verhoudingsgewijs minder verhoogd dan het tarief van de hogere rechtbanken om de toegang tot de “nabijheidsrechter” zo open als mogelijk te houden
  • het expeditierecht op de afgifte van de eerste uitvoerbare uitgifte van een vonnis of arrest komt te vervallen maar het blijft behouden wanneer de partijen aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank de afgifte van een tweede uitvoerbare afgifte vragen
  • de invoering van een vrijstelling voor de inschrijving van zaken die ingeleid worden in het kader van de faillissementswet van 8 augustus 1997

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

* De wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen